Najbardziej intuicyjny program do zarządzania ryzykiem

e-risk 4.0 realizuje założenie, by system zarządzania ryzykiem uczynić , bardziej funkcjonalnym i maksymalnie prostym w obsłudze. Ta wersja oprogramowania otwiera nowy rozdział w zakresie zarządzania ryzykiem.
logo_e_risc
e-risk_monityerisk_kreator

Konfiguracja

Umożliwia tworzenie formularzy, skryptów lub zmianę ustawień programu

Nowo zainstalowany program posiada zupełnie czystą bazę podstawową, którą można dostosować do specyfiki organizacji oraz stosowanej metodyki.

Wykorzystanie kreatora formularzy umożliwia tworzenie nowych formularzy (np. elementu podlegającego pod ryzyko) lub też edycję istniejących. Za pomocą Kreator formularzy możliwe jest pełne zarządzanie poszczególnymi polami opisującymi ryzyko oraz elementami mu podległymi.

Administrator podczas tworzenia formularzy określa nazwę i umiejscowienie formularza w modelu oraz może skorzystać z długiej listy komponentów, z których formularz ma się składać. Pośród komponentów znajdują się takie, jak: pole tekstowe służące do wpisywania szczegółowych informacji o ograniczonej długości czy pole opis, które nie posiada ograniczenia w liczbie wpisywanych znaków, ale także listy rozwijaneskaleczęstotliwość oceny czyosoba odpowiedzialna za dany etap, oraz wiele innych.

Każdy komponent może być dowolnie ułożony, przesuwany czy usuwany. Budujący formularze ma również możliwość określenia, czy dany komponent będzie podlegał ocenie zgodnie z przyjętą częstotliwością. Istnieje również możliwość modyfikacji już istniejących formularzy i uwzględnienia dokonanych zmian dla wszystkich już występujących w bazie danych elementów (wcześniej wprowadzonych ryzyk, zabezpieczeń itp.)

  
 Analizaanalizaterminarz

Analiza ryzyka

Szybkie i proste w obsłudze okna z filtrującymi się informacjami

Moduł Zarządzanie służy do przeprowadzania procesu zarządzania ryzykiem. Identyfikuje i ocenia się w nim ryzyko oraz jego elementy. Użytkownik korzysta tu ze specjalnie przygotowanych, na podstawie przyjętej metodyki, formularzy.

Tutaj użytkownik (o odpowiednich uprawnieniach) ma dostęp do okna monitów, w którym pojawia się informacja na temat ryzyk wymagających oceny lub akceptacji, jak również wszelkiego rodzaju inne elementy zgodnie z ustawieniami w edytorze monitów (np. informacje o ryzykach, które przekraczają ustalony limit). bezpośrednio z okna monitów istnieje możliwość przejścia do karty danego ryzyka wyświetlonego w monicie.

Kolejnym, a jednocześnie najważniejszym elementem jest obszarryzyka, w którym przeprowadzane są właściwe czynności zarządzania ryzykiem. Tutaj możliwy jest podgląd oraz edytowanie zdefiniowanej metodyki zarządzania ryzykiem – możemy zobaczyć jakie elementy/definicje zostały określone oraz jakie elementy zostały przypisane do poszczególnych definicji.

Narzędzie umożliwia również nadzorowanie ocen dokonywanych przez użytkowników. Każda dokonana ocena musi zostać zaakceptowana przez osobę o odpowiednich uprawnieniach. Akceptacja jest również niezbędna, aby móc wykonać analizę lub wygenerować raport – tylko zaakceptowana ocena będzie tam widoczna.

Program umożliwia również dokonywanie analizy wyników – przeszukiwanie za pomocą rozbudowanego filtra całego rejestru ryzyk i przedstawianie danych w formie tabeli, wykresu lub macierzy ryzyka.

W menu analiza wybiera się elementy analizy, dla których dane mają zostać wygenerowane. Istnieje możliwość dodawania filtrów atrybutów interesujących danych. Dzięki temu można wskazać atrybuty, które chcemy analizować w kontekście wybranych elementów. Dla przykładu istnieje możliwość wygenerowania zestawienia ryzyk o konkretnych wartościach prawdopodobieństwa. Użytkownik ma również możliwość określenia, czy analiza ma dotyczyć danych bieżących czy historycznych – program umożliwia określenie okresu historycznego, dla którego dane mają zostać wygenerowane.

Wygenerowane dane mogą być przedstawione w postaci tabeli danych, wykresu (słupkowego, liniowego, obszarowego) bądź macierzy ryzyka. Użytkownik ma również możliwość wyeksportowania analizy do pliku Excel (tabela) lub graficznego (wykres, macierz).

analiza wykres 

Portal

Automatycznie pobiera dane z bazy danych i publikuje je użytkownikowi

Poprzez aplikację webową Portal, ściśle współpracującą z bazą danych. Osoby wyznaczone do oceny i akceptacji ryzyk mają dostęp do konkretnych elementów analizy zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.

W Portalu, dostępnym poprzez przeglądarkę internetową, użytkownik ma dostęp do monitów, które informują go o koniecznych działaniach do wykonania czy innych sytuacjach, zdefiniowanych w edytorze monitów. Przykładowo może to być konieczność oceny ryzyka lub informacja o osiągnięciu przez ryzyko niebezpiecznie wysokiego poziomu.

W zależności od nadanych uprawnień użytkownik może też dodawać, edytować, oceniać lub akceptować ryzyko. Ocenione ryzyka są automatycznie wyróżniane oraz nie są więcej prezentowane w monitach, co ułatwia poruszanie się miedzy dużą liczbą elementów do oceny.

Akceptujący ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia oceny, jeżeli się z nią nie zgadza.

W Portalu jest również możliwe szybkie i łatwe wskazywanie relacji pomiędzy obiektami i podległymi elementami. Dodatkowo  użytkownik ma możliwość przeglądania oraz edytowania przypisanych do siebie elementów (ryzyk, środków kontroli itp.) oraz powiązań między nimi. Bezpośrednio z tego miejsca możne on przejść do edycji, oceny oraz zatwierdzania oceny dla wybranych elementów.