Istota zarządzania ryzykiem operacyjnym

Moduł zdarzenia operacyjne to zintegrowane rozwiązanie zapewniające w stały sposób pozyskiwanie danych o incydentach w ramach procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Zdarzenia operacyjne zapewnia jedno, wspólne dla wszystkich użytkowników środowisko dostępu do repozytorium o incydentach w organizacji.

Jednym z warunków zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej oceny ryzyka  jest monitorowanie zdarzeń operacyjnych. Moduł zdarzenia operacyjne pozwala rejestrować każde zdarzenie, które jest materializacją ryzyka operacyjnego. Moduł zakłada, że zdarzenie wystąpiło w określonym czasie i pociągnęło za sobą określone konsekwencje finansowe.

zdarzenia operacyjne
zdarzenia operacyjne1

Zarządzanie

Umożliwia dodawanie nowych kategorii zdarzeń oraz opracowanie obiegu ich klasyfikacji. Pozwala na edycję istniejącego repozytorium oraz konfigurację nowych zdarzeń

Gromadzenie danych o zdarzeniach operacyjnych stanowi istotny element w procesie doskonalenia oraz realizacji kolejnych etapów zarządzania ryzykiem. Analiza profilu ryzyka na jakie narażona jest organizacja jest m.in. dokonywana w oparciu o dane o zdarzeniach operacyjnych.

Rejestrowanie i gromadzenie wiedzy o zdarzeniach operacyjnych pozwala podejmować działania usprawniające funkcjonowanie organizacji, a w efekcie minimalizowanie strat z tytułu materializacji ryzyka operacyjnego.

  
zdarzenia operacyjne2

Analiza wyników

Automatycznie pobiera dane z bazy danych i publikuje je użytkownikowi

Moduł pozwalana skonfigurowanie odpowiednio obiegu zdarzeń operacyjnych dostosowanego do potrzeb klienta. Moduł może funkcjonować jako niezależny rejestr zdarzeń, ale istnieje również możliwość powiązania go z istniejącą metodyką zarządzania ryzykiem (np. Powiązanie zgłaszanych incydentów z ryzykiem).

Moduł zdarzeń operacyjnych bazuje na tych samych uprawnieniach i użytkownikach co inne moduły.  Każdy z użytkowników mających dostęp do tego modułu w zależności od nadanych uprawnień może zgłaszać zdarzenia, akceptować je lub odrzuca, wprowadzać stosowne komentarze. W jednym miejscu dostępny jest również panel prezentujący status zdarzeń.